B icon

Biuro tłumaczeń Berlineo

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe regulujące współpracę z klientami

Ogólne warunki świadczenia usług tłumaczeniowych oraz zasady korzystania z serwisów internetowych firmy:

BERLINEO CENTRUM OBSŁUGI JĘZYKOWEJ Anna Komorska-Pastwa

z siedzibą w Poznaniu (61-501), Polska, przy ulicy Dolna Wilda 88B w lokalu 10 (dalej BERLINEO).

§1 Postanowienia ogólne

   1. BERLINEO jest właścicielem między innymi następujących serwisów oraz stron internetowych: www.berlineo.com oraz www.berlineo.pl.
   2. BERLINEO oferuje swoim Zleceniodawcom usługi tłumaczeniowe, w tym tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne, lokalizację, organizację konferencji, usługi hotelarskie oraz wynajem sprzętu konferencyjnego, jak również usługi graficzne i pozostałe usługi okołotłumaczeniowe.
   3. Wszelkie powierzone BERLINEO zlecenia tłumaczeniowe realizowane są przez pracowników BERLINEO lub przez podwykonawców - zawodowych tłumaczy, korektorów lub grafików.
   4. Wszystkie ceny zawarte w ofertach BERLINEO są cenami netto. W każdej ofercie podana jest informacja o wartości podatku VAT, który należy doliczyć do oferowanych cen. W przypadku ofert przygotowywanych dla klientów indywidualnych, przedstawione ceny są cenami brutto.
   5. BERLINEO jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, dlatego w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw usług tłumaczeniowych na rzecz podmiotów mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej oraz będących podmiotami zarejestrowanymi jako podatnicy podatku od towarów i usług, podatek VAT nie będzie naliczany. W takich przypadkach Zleceniodawca rozliczy podatek VAT na terenie swojego kraju zgodnie z przepisami prawa. Powyższe nie obowiązuje w odniesieniu do przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Polski.

§2 Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego lub lokalizacji

   1. Przesyłając tekst do tłumaczenia oraz uzupełniając formularz zamówienia Zleceniodawca winien podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przeznaczenia tłumaczenia, przewidzianych odbiorców tłumaczenia oraz sposobu jego wykorzystania w celu zapewnienia BERLINEO kompletu danych umożliwiających dostosowanie przekładu do wymagań Zleceniodawcy. W innym przypadku tłumaczenie zostanie wykonane zgodnie z dobrymi praktykami branży tłumaczeniowej. Zleceniodawca składa zamówienie osobiście lub za pośrednictwem poczty e-mail, potwierdzając przedstawioną przez BERLINEO ofertę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy.
   2. Opisane w poprzednim ustępie potwierdzenie przedstawionej oferty przez Zleceniodawcę rozumie się jako: 
    • a. dokonanie płatności online za pośrednictwem dostępnych systemów płatności online,
    • b. dokonanie płatności tradycyjnym przelewem bankowym na wskazany przez BERLINEO rachunek bankowy,
    • c. dokonanie płatności w siedzibie BERLINEO - gotówką lub bezgotówkowo. 
   3. Do momentu potwierdzenia zlecenia lub dokonania przez Zleceniodawcę płatności, oferty BERLINEO przedstawiane drogą mailową lub w sposób tradycyjny są zawsze niezobowiązujące oraz niewiążące.
   4. W określonych przypadkach BERLINEO może uzależnić zawarcie umowy oraz realizację zlecenia na podstawie przedstawionej oferty od uzyskania od Zleceniodawcy pisemnego upoważnienia do reprezentowania osoby prawnej, całkowitej lub częściowej przedpłaty.
   5. W przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem poczty e-mail lub osobiście, BERLINEO zobowiązuje się przetłumaczyć edytowalny tekst zawarty w przesłanym przez Zleceniodawcę dokumencie na wskazany język docelowy w sposób fachowy oraz zgodny ze sztuką translatorską. Tłumaczenia wykonywane są w zależności od znaczenia oraz charakteru tekstu oryginalnego w sposób dosłowny lub oddający sens i zgodny z wymogami kulturowymi danego obszaru językowego. Uwzględnienie w tłumaczeniu specyficznego słownictwa wprowadzonego oraz stosowanego przez Zleceniodawcę możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z BERLINEO oraz wyłącznie na podstawie przekazanych materiałów referencyjnych, jak np. wcześniejsze tłumaczenia wraz z odpowiednimi tekstami oryginalnymi, listy ze słownictwem, glosariusze, które zostaną udostępnione BERLINEO przez Zleceniodawcę z chwilą złożenia zlecenia. W innym przypadku terminologia fachowa oraz specjalistyczna zostanie przetłumaczona zgodnie z ogólnie przyjętymi kryteriami jakościowymi oraz standardami tłumaczeniowymi. O ile nie zostało to wyraźnie określone, elementy nieedytowalne zawierające treści nie są objęte zakresem realizacji zlecenia.
   6. Dostawa gotowego tłumaczenia następuje na jeden z następujących sposobów:
    • a. Zleceniodawca otrzyma wiadomość mailową zawierającą plik z gotowym tłumaczeniem w załączniku,
    • b. w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych ich dostawa realizowana jest na koszt Zleceniodawcy za pośrednictwem poczty, paczkomatów, firmy kurierskiej lub miejskiej firmy kurierskiej, a w szczególnych sytuacjach Zleceniodawca odbiera tłumaczenie w jednym z biur BERLINEO,
    • c. inny wcześniej uzgodniony między Stronami sposób.
   7. BERLINEO umożliwia swoim Zleceniodawcom składanie zamówień w dogodny dla Zleceniodawców sposób. Zleceniodawca może na przykład przesłać zapytanie ofertowe zawierające dokument z tekstem do tłumaczenia na jeden z udostępnianych na stronach BERLINEO adresów mailowych ze wskazaniem języka docelowego oraz przy uwzględnieniu informacji zawartych w ust. 1 powyżej. W odpowiedzi BERLINEO przedstawi Zleceniodawcy ofertę cenową. W przypadku potwierdzenia zlecenia przez Zleceniodawcę, BERLINEO przystępuje do realizacji zlecenia.
   8. W przypadku pobrania pliku z gotowym tłumaczeniem za pośrednictwem programu pocztowego i zapisania na dysku twardym lub innym nośniku danych Zleceniodawcy, Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i poprawność zapisania pliku i zwalnia BERLINEO z jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe zapisanie plików. W przypadku innej wcześniej uzgodnionej formy dostawy pliku z tłumaczeniem lub tłumaczenia uwierzytelnionego, np. za pośrednictwem firmy kurierskiej, BERLINEO nie ponosi odpowiedzialności za działania i sposób dostawy realizowanej przez osoby trzecie. BERLINEO dołoży jednak wszelkich starań, aby w należyty sposób zabezpieczyć na czas transportu dokumenty zawierające tłumaczenie uwierzytelnione i/lub oryginalne dokumenty Zleceniodawcy przekazane BERLINEO.
   9. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę oczywistych wad w dostarczonym dziele Zleceniodawca niezwłocznie po jego otrzymaniu poinformuje w formie pisemnej BERLINEO o stwierdzonych wadach wraz z ich wskazaniem. W przypadku wad ukrytych Zleceniodawca ma obowiązek zgłoszenia ich BERLINEO niezwłocznie po ich wykryciu. Termin, w którym Zleceniodawca może zgłosić BERLINEO wady, został przewidziany przez odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego .
   10. Jeżeli tłumaczenie ma uchybienia lub odbiega od ustaleń umownych, Zleceniodawca winien wyznaczyć co najmniej 14-dniowy termin na dokonanie poprawek w dziele. BERLINEO jest zwolnione z wykonania poprawek w dziele w przypadku, w którym Zleceniodawca jest odpowiedzialny za uchybienia lub rozbieżności, np. na skutek przekazania nieprawidłowych lub niepełnych informacji uzupełniających lub przesłania nieprawidłowych tekstów źródłowych. BERLINEO jest zwolnione z wykonania poprawek w dziele również wtedy, gdy wada powstała wskutek wykonywania prac według wskazówek Zleceniodawcy, które BERLINEO zakwestionowało podając pełne uzasadnienie i uprzedziło Zleceniodawcę o przewidzianych skutkach ich zastosowania. Po upływie terminu na dokonanie poprawek Zleceniodawca może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny, o ile BERLINEO nie wywiązało się z terminowego usunięcia uchybień. Powyższe roszczenia są wykluczone w przypadku, gdy uchybienia i/lub rozbieżności tylko w niewielkim stopniu obniżają wartość i użyteczność dzieła.
   11. Zleceniodawca może w każdej chwili przed zakończeniem wykonania zamówionego tłumaczenia odstąpić od umowy. Jeżeli Zleceniodawca odstąpi od umowy w zakresie zlecenia, które zostało już przekazane tłumaczowi lub innemu podwykonawcy, naliczona zostanie opłata za anulowanie zlecenia w wysokości 100,00 PLN netto (słownie: sto złotych, 00/100 groszy). Jeżeli realizacja zleconego tłumaczenia została rozpoczęta przed odstąpieniem od umowy przez Zleceniodawcę, a koszt związany z dotychczas wykonaną pracą przekracza kwotę 100,00 PLN netto, wówczas naliczona zostanie opłata proporcjonalna do stopnia zaawansowania prac tłumaczeniowych, a Zleceniodawca otrzyma tę część dzieła, która została do momentu odstąpienia od umowy wykonana.
   12. Wszelkie materiały oraz dokumenty, które Zleceniodawca udostępnił BERLINEO na potrzeby realizacji danego zlecenia, zostaną Zleceniodawcy po zakończeniu zlecenia niezwłocznie zwrócone. Materiały w formie elektronicznej, które BERLINEO otrzymało na potrzeby prawidłowego wykonania dzieła wraz z plikami zawierającymi tekst oryginalny oraz tłumaczenie, są przez BERLINEO przechowywane zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa Informacji, Polityką Ochrony Danych Osobowych, jak również obowiązującymi przepisami prawa.

§3 Świadczenie usługi tłumaczenia ustnego, obsługi konferencji oraz wynajmu techniki konferencyjnej

   1. BERLINEO świadczy również usługi tłumaczenia ustnego, w tym tłumaczenia konsekutywnego oraz tłumaczenia symultanicznego, jak również obsługi konferencji i wynajmu techniki konferencyjnej. Wszelkie wyceny wykonywane są w sposób tradycyjny na podstawie zapytania ofertowego Zleceniodawcy oraz w oparciu o informacje, między innymi takie jak: termin i miejsce świadczenia usługi, kombinacja językowa, czas trwania świadczenia usługi, ilość tłumaczy a w przypadku obsługi konferencji i wynajmu techniki konferencyjnej dodatkowo ilość kabin, ilość i rodzaj sprzętu nagłaśniającego, liczba uczestników, itp.
   2. Oferty na usługi opisane w ust. 1 przygotowywane są zawsze indywidualnie i zawsze są ograniczone czasowo zgodnie z informacjami zawartymi w ofercie.
   3. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w zakresie tłumaczenia ustnego, wynajmu techniki konferencyjnej lub obsługi konferencji przed rozpoczęciem realizacji usługi. W przypadku odstąpienia Zleceniodawcy od umowy zostanie on obciążony kosztami przygotowania się tłumaczy ustnych do realizacji zlecenia oraz ewentualnymi kosztami anulowania rezerwacji sali konferencyjnej, rezerwacji pokoi hotelowych oraz techniki konferencyjnej w wysokości:
    • a. 25% wartości usługi w przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji usługi,
    • b. 50% wartości usługi w przypadku rezygnacji na siedem dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji usługi,
    • c. 80% wartości usługi w przypadku rezygnacji na mniej niż siedem dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji usługi,
    • d. 90% wartości usługi w przypadku rezygnacji w dniu planowanego rozpoczęcia realizacji usługi.
   4. W przypadku zmiany terminu realizacji usługi Zleceniodawca ponosi koszty anulowania rezerwacji sali konferencyjnej, rezerwacji pokoi hotelowych oraz techniki konferencyjnej zgodnie z ust. 3, pkt. a-d.
   5. Wydawanie zestawów słuchawkowych dla uczestników konferencji następuje w oparciu o listę obecności przekazaną BERLINEO przez Zleceniodawcę co najmniej dzień przed rozpoczęciem realizacji lub na podstawie dowodów tożsamości okazywanych przez uczestników obsłudze technicznej zapewnionej przez BERLINEO. W przypadku niezwrócenia wszystkich wydanych zestawów lub w przypadku stwierdzenia umyślnego mechanicznego uszkodzenia odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca.
   6. W przypadku zamówienia wyłącznie usługi tłumaczenia symultanicznego, Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią technikę konferencyjną wymaganą do prawidłowego wykonania usługi zgodną z dobrymi praktykami w zakresie realizacji tego typu zleceń tłumaczeniowych oraz odpowiednie warunki pracy dla tłumaczy. BERLINEO nie ponosi odpowiedzialności za brak lub nieprawidłowe funkcjonowanie techniki konferencyjnej, które może uniemożliwiać prawidłowe wykonanie powierzonej BERLINEO usługi tłumaczenia symultanicznego.
   7. BERLINEO niniejszym oświadcza, że do realizacji zlecenia tłumaczenia symultanicznego wymaganych jest dwóch wykwalifikowanych tłumaczy symultanicznych na kombinację językową. Pełną odpowiedzialność za wszelkie odstępstwa od tej reguły realizowane na wyraźną pisemną prośbę Zleceniodawcy oraz za ich konsekwencje ponosi Zleceniodawca.
   8. BERLINEO nadto oświadcza, że w określonych przypadkach realizacja tłumaczeń ustnych konsekutywnych może wymagać zaangażowania dwóch tłumaczy ustnych na daną kombinację językową. W przypadku odstępstwa od powyższego na wyraźną pisemną prośbę Zleceniodawcy mimo wyraźnych zaleceń BERLINEO, odpowiedzialność za konsekwencje ponosi wyłącznie Zleceniodawca.
   9. Jednym z podstawowych warunków prawidłowej realizacji tłumaczeń ustnych – zarówno konsekutywnych, jak i symultanicznych – jest udostępnienie BERLINEO przez Zleceniodawcę w odpowiednim czasie niezbędnych materiałów, takich jak harmonogram spotkania/konferencji, prezentacje prelegentów, treści wystąpień, specjalistyczne glosariusze i wszelkie inne materiały pomocnicze, dzięki którym tłumacze będą mogli przygotować się do prawidłowej realizacji usługi. W przypadku niedostarczenia niezbędnych materiałów BERLINEO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w zakresie tłumaczenia specjalistycznego słownictwa branżowego.

§4 Wynagrodzenie oraz warunki płatności

   1. O ile nie uzgodniono inaczej, wynagrodzenie BERLINEO za wykonanie danego zlecenia określone w ofercie płatne jest w przypadku Zleceniodawców nowych oraz Zleceniodawców niezweryfikowanych z góry przelewem na wskazane konto bankowe BERLINEO, a w przypadku Zleceniodawców stałych oraz Zleceniodawców zweryfikowanych z terminem 14 dni od dnia otrzymania gotowego tłumaczenia, lokalizacji lub zakończenia realizacji tłumaczenia ustnego lub wynajmu techniki konferencyjnej, o ile Strony nie uzgodniły innych warunków oraz innych terminów płatności.
   2. W przypadku zwłoki w płatnościach BERLINEO może żądać od Zleceniodawcy zapłaty ustawowych odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
   3. Rozliczenie i płatność następuje w walucie, w jakiej została wystawiona faktura VAT oraz zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie na realizację danego zlecenia.

§5 Prawa autorskie

   1. Jeżeli w ramach wykonywania usługi tłumaczeniowej powstanie dzieło w rozumieniu prawa autorskiego, BERLINEO przenosi na Zleceniodawcę na zasadzie wyłączności całość autorskich praw majątkowych odnoszących się do danego tłumaczenia w zakresie:
    • a. kopiowania na dowolnym nośniku,
    • b. kopiowania w całości lub w części we wszelkiego rodzaju przetłumaczonych materiałach,
    • c. wystawiania lub prezentacji podczas konferencji, spotkań szkoleniowych, zebrań,
    • d. wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych oraz sprzedaży lub wymiany i innego rodzaju zbywania dzieła stronom trzecim, w formie wypożyczenia i wydzierżawienia bez ograniczeń terytorialnych, czasowych, finansowych czy tematycznych.
   2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą całkowitego uregulowania należności przysługującej BERLINEO z tytułu wykonania danego tłumaczenia.
   3. BERLINEO przenosi na Zleceniodawcę prawo do korzystania z zależnych praw autorskich, a w szczególności do korzystania z tłumaczenia w całości lub w części oraz łączenia każdego takiego dzieła z innymi dziełami i opracowania go przez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację.
   4. BERLINEO przekazuje Zleceniodawcy prawo do wykorzystywania tłumaczeń w następujących obszarach (polach eksploatacyjnych):
    • a. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowej,
    • b. zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu,
    • c. publiczne wykonywanie lub powielanie, wystawianie, wyświetlanie,
    • d. najem, dzierżawa, wypożyczanie do nieodpłatnego wykorzystania,
    • e. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity,
    • f. transmisja komputerowa (sieć szerokiego dostępu, Internet) oraz zezwolenie na tworzenie i nadawanie kompilacji.
   5. BERLINEO oświadcza, że tłumaczenia nie będą naruszały praw autorskich oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

§6 Zasady ochrony i poufności danych

   1. Ochrona danych osobistych jest w BERLINEO traktowana poważnie. Zawsze przestrzegamy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. W niniejszym paragrafie opisane zostały sytuacje, w których zbierane są dane naszych Zleceniodawców.
   2. Zbierane dane osobiste dotyczą tylko i wyłącznie osób, które dokonują rejestracji za pomocą formularzy rejestracji dostępnych na stronach i/lub serwisach BERLINEO na potrzeby zawarcia umowy w zakresie świadczonych przez BERLINEO usług tłumaczeniowych. Zbieramy wyłącznie potrzebne dane osobowe i czynimy to w sposób uczciwy oraz zgodny z prawem.
   3. Wszelkie dane, a w tym między innymi dane osobowe, dane firmowe, treści zawieranych umów, zgłoszeń patentowych, warunki współpracy, cenniki, plany inwestycyjne, itp. przekazywane BERLINEO na potrzeby wyceny lub realizacji świadczonych usług tłumaczeniowych są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie dobrymi praktykami w zakresie poufności informacji oraz zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w firmach tłumaczeniowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
   4. Biorąc pod uwagę prowadzoną działalność związaną z usługami tłumaczeniowymi przetwarzanie danych osobowych w BERLINEO należy podzielić na dwa rodzaje:
    • a. przetwarzanie danych osobowych zbieranych bezpośrednio przez BERLINEO na potrzeby sporządzania ofert na realizację oferowanych usług tłumaczeniowych, realizację zamówionych przez klientów usług tłumaczeniowych oraz ich rozliczanie, jak również obsługę ewentualnych roszczeń reklamacyjnych klientów,
    • b. przetwarzanie danych (w tym m.in. Danych osobowych, Danych poufnych) zawartych w dokumentach przekazywanych BERLINEO przez klientów do tłumaczenia.
   5. W zakresie przetwarzania danych pozyskanych w związku z wykonywaniem działalności tłumaczeniowej BERLINEO, wszystkich jego pracowników oraz podmioty, którym BERLINEO podpowierza przetwarzanie danych, obowiązuje zachowanie wszelkich przekazanych danych w tajemnicy. Wspomniane zobowiązanie jest jednoznacznie ujęte w formie postanowień umów zawieranych przez BERLINEO z pracownikami oraz podwykonawcami.
   6. Dla skutecznej realizacji ochrony danych osobowych BERLINEO zapewnia:
    • a. odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki fizyczne, techniczne i rozwiązania organizacyjne,
    • b. kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych,
    • c. monitorowanie zastosowanych środków ochrony.
   7. Dostęp do zbieranych danych użytkowników oraz Zleceniodawców mają wyłącznie pracownicy BERLINEO. Nie dotyczy to dokumentów do przetłumaczenia lub materiałów pomocniczych przekazanych przez Zleceniodawcę, do których dostęp mają zarówno pracownicy, jak również odpowiedni współpracownicy oraz podwykonawcy BERLINEO odpowiedzialni za opracowanie zamówionych przez Zleceniodawcę usług tłumaczeniowych.
   8. Podczas przeglądania stron i/lub serwisów internetowych BERLINEO używane są pliki cookies. Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które strony oraz serwisy internetowe BERLINEO zbierają podczas ich przeglądania i zapisują na lokalnym dysku twardym użytkownika. W plikach tych gromadzone są informacje, które umożliwiają użytkownikom szybszy oraz bardziej spersonalizowany dostęp do treści zawartych na stronach oraz serwisach BERLINEO. Pliki cookies zapisują także informacje na temat użytkownika, jego upodobań i ustawień witryny. Pliki cookies są wykorzystywane przez BERLINEO również w celach statystycznych. Każdy użytkownik może w każdej chwili wyłączyć i/lub usunąć pliki cookies. Wszystkie przeglądarki internetowe dają możliwość blokady plików cookies lub ich usunięcia z lokalnego dysku. Na stronach dostawców przeglądarek znajdują się szczegółowe instrukcje o sposobie blokowania oraz usuwania plików cookies.

§7 Siła wyższa

   1. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, poza kontrolą zarówno Zleceniodawcy, jak i BERLINEO, gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność Strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.
   2. BERLINEO nie odpowiada za usterki i opóźnienia, które powstały na skutek działania siły wyższej takie jak awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych, awarie jak również przerwy konserwacyjne dostawców oprogramowania typu web-based, przerwy w dostawie prądu itp., jak również opóźnienia wynikłe z winy Zleceniodawcy.
   3. BERLINEO nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (takich jak operatorzy sieci telekomunikacyjnych), ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
   4. BERLINEO zobowiązuje się do powiadamiania Zleceniodawcy o zaistnieniu siły wyższej niezwłocznie po fakcie jej wystąpienia.

§8 Postanowienia końcowe

   1. Zmiany oraz uzupełnienia niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług tłumaczeniowych wywierają skutek na przyszłość.
   2. Ogólne warunki świadczenia usług tłumaczeniowych oraz zawarte na ich podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.
   3. W sprawach nieregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach świadczenia usług tłumaczeniowych zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
   4. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług tłumaczeniowych lub zawartych między BERLINEO a Zleceniodawcą umów, których nie można rozstrzygnąć na drodze wzajemnego porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla BERLINEO.
   5. W przypadku niezgodności polskiej wersji niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług tłumaczeniowych z ich tłumaczeniem na inny język, w każdym przypadku wersja polska będzie wersją wiążącą.

Napisz do nas

Wyślij do nas zapytanie ofertowe - z chęcią doradzimy oraz przedstawimy konkretne rozwiązania dostosowane do określonych potrzeb.

Upuść pliki tutaj lub kliknij, aby przesłać. Można przesłać maksymalnie 10 plików.
Error Error
* wymagane
Zaznacz, aby kontynuować
Skontaktuj się
z nami

Napisz do nas

Wyślij do nas zapytanie ofertowe - z chęcią doradzimy oraz przedstawimy konkretne rozwiązania dostosowane do określonych potrzeb.

Zamknij

Napisz do nas

Nie wybrano pliku
* wymagane
Zaznacz, aby kontynuować